SOPIMUKSET

Oikein laaditut sopimukset ovat helpoin tapa välttyä työsuhderiidoilta.

Pyydä lakimiestä laatimaan työsuhteen tärkeät asiakirjat tai pyydä kommentit olemassa olevista asiakirjoista.

Työsopimus

Työsopimuksella sovitaan siitä, että työntekijä tekee työtä työnantajan lukuun ja työnantaja puolestaan maksaa palkkaa tehdystä työstä. Työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa työtä. Tätä kutsutaan työnantajan direktio-oikeudeksi. Sillä, miten asiat kirjataan työsopimukseen, on merkitystä työnantajan työnjohto-oikeuden kannalta.

Johtajasopimus

Johtajasopimuksella tarkoitetaan yrityksen johdon ja yrityksen välillä tehtyä sopimusta. Lisäksi omana sopimustyyppinään voidaan pitää toimitusjohtajasopimusta. Johtajasopimuksella sovitaan työn tekemisen ehdoista ja se voidaan tehdä esimerkiksi sellaisen henkilön kanssa, joka on vastuussa yrityksen tai sen osan johtamisesta tai työskentelee tällaiseen johtamistehtävään rinnastettavassa itsenäisessä roolissa yrityksessä.

Salassapitosopimus

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa ilmaista muille työnantajan liikesalaisuuksia työsuhteen aikana. Tämä velvollisuus ei kuitenkaan automaattisesti ulotu työsuhteen jälkeiseen aikaan, vaan asiasta tulee pääsääntöisesti sopia. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa työntekijä on hankkinut salassapidettävää tietoa oikeudettomasti. Tällöin kielto ilmaista työnantajan liikesalaisuuksia jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Kilpailukieltosopimus

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alkaessa tai sen aikana siitä, että työntekijä ei voi siirtyä kilpailevan työnantajan palvelukseen tai perustaa kilpailevaa yritystä. Sopiminen on mahdollista, kun on olemassa työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Jos rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, ei työnantajalla ole velvollisuutta maksaa työntekijälle korvausta kilpailukiellon ajalta. Tähän asiaan on kuitenkin todennäköisesti tulossa muutos, sillä työ- ja elinkeinoministeriö on marraskuussa 2019 asettanut työryhmän valmistelemaan laajennettua korvausvelvollisuutta kilpailukieltosopimuksiin.